ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ต.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561