ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
16 ก.พ. 60 ถึง 18 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนบะฮีวิทยาคม อำเภอพรรณานิคม
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET
ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณานิคม