ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนากร แก่นท้าว
ครู คศ.1