ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนากร แก่นท้าว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย