กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธนากร แก่นท้าว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 084-7886069
อีเมล์ : laktar_pn@hotmail.com