กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐวิภา อุดชุมนารี
ครูผู้ช่วย