ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐวิภา อุดชุมนารี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตติยา ไกรกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3