กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐวิภา อุดชุมนารี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนิตติยา ไกรกลาง
ครูผู้ช่วย