ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปรางทอง มูลทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ