กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางปรางทอง มูลทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายตะวัน สารจิตร
ครูผู้ช่วย