O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญ ปี 60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.2 KB
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.51 KB
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
พรบ ข้อมูลข่าวสาร ปี 40
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.34 KB
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.54 KB
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.62 KB
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.52 KB
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.19 KB
พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.97 KB