กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประโมท เหลาพรหม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ