ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งบประมาณเเละเเผนงานนโยบาย
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562-2563 146715
โครงการ59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 222.14 KB 146407
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 10.18 KB 146740
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 66.93 KB 146640
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 12.19 KB 146683
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 51.43 KB 146368
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 277.38 KB 146630
การบริหารงาน
โครงการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.78 KB 146534
โครงการ ช.ม.พ. ร่วมใจให้โอกาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.21 KB 146629
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.61 KB 146636
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 146472
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.89 KB 146582
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.36 KB 146413
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.5 KB 146781
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.87 KB 146696
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.33 KB 146449
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.96 KB 146662
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.88 KB 146378
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 872.97 KB 146581
คู่มือปฏิบัติงงานงานบุคคลโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.93 KB 146488
คู่มืองานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 729.37 KB 146386
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.74 KB 146388
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.61 KB 146615
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 146536
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.01 KB 146364
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.84 KB 146620
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.01 KB 146751
รายละเอียดตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 146644
มาตรฐานวิชาเอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 146682
ปฏิทินการย้าย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.82 KB 146581
การปรับปรุงมาตรฐานและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 146549
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 146614
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.93 KB 147303
เกณฑ์การย้ายครูเขตพื้นที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.39 KB 146648
เกณฑ์การย้ายครู63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.25 KB 146586
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.11 KB 146470
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 146362
การบริหารเงินงบประมาณ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 146583
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.35 KB 146613
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.86 KB 146499
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.71 KB 146512
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.62 KB 146506
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.86 KB 146772
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.14 KB 146587
ข้อมูลพื้นฐาน
คำสั่งสายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 532.55 KB 146432
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 146635
อำนาจหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.16 KB 146588
โครงสร้างโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.17 KB 146772
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ 146573
พรบข้อมูลข่าวสารของราชการ2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 146396
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.78 KB 146354
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.56 KB 146456
ระเบียบการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 146746
ระเบียบการแบ่งส่วนราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.64 KB 146662
ระเบียบการเปิดปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 146397
ระเบียบกระทรวง การจัดตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 146479
ระเบียบกระทรวง การขยายชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.78 KB 146451
พรบ.บริหารราชการ ศธ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 146497
O6 พรบ.การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.21 KB 146643
O6 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เติ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.12 KB 146493
O6 การส่งเสริม สนับสนุน ไปศึกษา ดูงาน อบรม 146542
ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 146743
06พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 146521