ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งบประมาณเเละเเผนงานนโยบาย
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562-2563 266394
โครงการ59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 222.14 KB 266459
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 10.18 KB 266457
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 66.93 KB 266453
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 12.19 KB 266450
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 51.43 KB 266469
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 277.38 KB 266468
การบริหารงาน
โครงการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.78 KB 266343
โครงการ ช.ม.พ. ร่วมใจให้โอกาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.21 KB 266337
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.61 KB 266348
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 266334
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.89 KB 266334
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.36 KB 266340
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.5 KB 266349
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.87 KB 266337
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.33 KB 266339
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.96 KB 266334
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.88 KB 266334
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 872.97 KB 266348
คู่มือปฏิบัติงงานงานบุคคลโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.93 KB 266346
คู่มืองานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 729.37 KB 266337
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.74 KB 266336
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.61 KB 266375
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 266371
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.01 KB 266374
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.84 KB 266333
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.01 KB 266337
รายละเอียดตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 266332
มาตรฐานวิชาเอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 266338
ปฏิทินการย้าย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.82 KB 266336
การปรับปรุงมาตรฐานและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 266330
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 266337
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.93 KB 266426
เกณฑ์การย้ายครูเขตพื้นที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.39 KB 266337
เกณฑ์การย้ายครู63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.25 KB 266327
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.11 KB 266326
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 266343
การบริหารเงินงบประมาณ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 266327
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.35 KB 266330
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.86 KB 266328
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.71 KB 266327
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.62 KB 266334
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.86 KB 266334
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.14 KB 266331
ข้อมูลพื้นฐาน
คำสั่งสายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 532.55 KB 266336
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 266333
อำนาจหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.16 KB 266338
โครงสร้างโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.17 KB 266332
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ 266332
พรบข้อมูลข่าวสารของราชการ2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 266328
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.78 KB 266328
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.56 KB 266324
ระเบียบการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 266325
ระเบียบการแบ่งส่วนราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.64 KB 266324
ระเบียบการเปิดปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 266323
ระเบียบกระทรวง การจัดตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 266321
ระเบียบกระทรวง การขยายชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.78 KB 266321
พรบ.บริหารราชการ ศธ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 266324
O6 พรบ.การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.21 KB 266325
O6 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เติ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.12 KB 266320
O6 การส่งเสริม สนับสนุน ไปศึกษา ดูงาน อบรม 266323
ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 266320
06พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 266322