กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเอนก วรรณสวนหม่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุรางค์รัตน์ ไชยบุญตา
ครู คศ.3