กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเอนก วรรณสวนหม่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนพงษ์ พระหันธงไชย
ครูอัตราจ้าง