แบบสอบถามความพึงพอใจ
กลุ่มที่ 1 นักเรียนทั่วไป
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvkgFaadskPxwI9AFJZOlLduLjDqrRyQm-yw4OQtyety2Tvg/viewform
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrWNlOGkc2YZBfEO5W1CoFA1mzGf7zq2Ug0KyEb1s0EDVJBw/viewform
กลุ่มที่ 3 ผู้ปกครองและอื่นๆ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuCSWlsHy8Z1w050TcJDcBHZpl1xleDpDlxF1lB9WXlOv0uw/viewform