กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุรารัตน์ สัพโส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุมาพร เอี่ยมละออ
ครู คศ.3

นางสาวศฺิริพร ตะไลกลาง
ครู คศ.3