กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุรารัตน์ สัพโส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุมาพร เอี่ยมละออ
ครู คศ.3

นางสาวศฺิริพร ตะไลกลาง
ครู คศ.3

นางสาวจุติพร อ่อนสุระทุม
พนักงานราชการ