คณะผู้บริหาร

นายสุนทร สีพันธ์บุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 042166261
อีเมล์ : changming.ac.th@gmail.com

นางสาวณัฐริกา ยาทองไชย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 042166261
อีเมล์ : changming.ac.th@gmail.com

นางสาวศิริพร ตะไลกลาง
รักษาการบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 042166261
อีเมล์ : changming.ac.th@gmail.com

นางปรางทอง มูลทรัพย์
รักษาการบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 042166261
อีเมล์ : changming.ac.th@gmail.com

นางสุรารัตน์ สัพโส
รักษาการบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 042-166261
อีเมล์ : changming.ac.th@gmail.com

นายชาญชัย อัคพิน
รักษาการบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 042166261
อีเมล์ : changming.ac.th@gmail.com

นายเอนก วรรณสวนหม่อน
รักษาการกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 042166261
อีเมล์ : changming.ac.th@gmail.com