ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอังกูร บุญรักษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิสมัย บาลลา
รักษาการบริหารงานวิชาการ

นางปรางทอง มูลทรัพย์
รักษาการบริหารงานงบประมาณ

นางสุรารัตนื สัพโส
รักษาการบริหารงานบุคคล

นายชาญชัย อัคพิน
รักษาการบริหารงานทั่วไป

นายเอนก วรรณสวนหม่อน
รักษาการกิจการนักเรียน