กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิสมัย บาลลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอดุลย์ อุบาลี
ครูจ้างสอน