ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิสมัย บาลลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอภิรดา เคนพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4