กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพิสมัย บาลลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอภิรดา เคนพิทักษ์
ครูผู้ช่วย