กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชาญชัย อัคพิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ