กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาญชัย อัคพิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ