ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาญชัย อัคพิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปรัชญาพรรณ พันธ์สว่าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2