ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอังกูร บุญรักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2559