ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งบประมาณเเละเเผนงานนโยบาย
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562-2563 57
โครงการ59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 222.14 KB 124
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 10.18 KB 119
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 66.93 KB 117
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 12.19 KB 116
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 51.43 KB 127
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 277.38 KB 132
การบริหารงาน
โครงการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.78 KB 2
โครงการ ช.ม.พ. ร่วมใจให้โอกาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.21 KB 0
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.61 KB 1
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 0
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.89 KB 0
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.36 KB 1
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.5 KB 2
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.87 KB 2
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.33 KB 1
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.96 KB 0
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.88 KB 2
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 872.97 KB 1
คู่มือปฏิบัติงงานงานบุคคลโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.93 KB 4
คู่มืองานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 729.37 KB 1
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.74 KB 1
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.61 KB 39
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 39
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.01 KB 39
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.84 KB 1
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.01 KB 2
รายละเอียดตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 0
มาตรฐานวิชาเอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 1
ปฏิทินการย้าย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.82 KB 1
การปรับปรุงมาตรฐานและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 0
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 0
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.93 KB 2
เกณฑ์การย้ายครูเขตพื้นที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.39 KB 1
เกณฑ์การย้ายครู63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.25 KB 0
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.11 KB 0
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 0
การบริหารเงินงบประมาณ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 2
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.35 KB 1
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.86 KB 1
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.71 KB 2
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.62 KB 2
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.86 KB 1
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.14 KB 1
ข้อมูลพื้นฐาน
คำสั่งสายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 532.55 KB 0
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 1
อำนาจหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.16 KB 3
โครงสร้างโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.17 KB 2
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ 1
พรบข้อมูลข่าวสารของราชการ2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 0
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.78 KB 0
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.56 KB 0
ระเบียบการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 1
ระเบียบการแบ่งส่วนราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.64 KB 0
ระเบียบการเปิดปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 0
ระเบียบกระทรวง การจัดตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 0
ระเบียบกระทรวง การขยายชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.78 KB 0
พรบ.บริหารราชการ ศธ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 0
O6 พรบ.การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.21 KB 1
O6 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เติ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.12 KB 0
O6 การส่งเสริม สนับสนุน ไปศึกษา ดูงาน อบรม 0
ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 0
06พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 1