ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งบประมาณเเละเเผนงานนโยบาย
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562-2563 191658
โครงการ59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 222.14 KB 191722
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 10.18 KB 191718
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 66.93 KB 191716
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 12.19 KB 191713
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 51.43 KB 191732
เเผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559ส่วนที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 277.38 KB 191731
การบริหารงาน
โครงการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.78 KB 191601
โครงการ ช.ม.พ. ร่วมใจให้โอกาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.21 KB 191596
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.61 KB 191610
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 191598
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.89 KB 191596
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.36 KB 191601
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.5 KB 191602
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.87 KB 191598
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.33 KB 191599
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.96 KB 191601
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.88 KB 191597
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 872.97 KB 191606
คู่มือปฏิบัติงงานงานบุคคลโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.93 KB 191600
คู่มืองานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 729.37 KB 191598
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.74 KB 191599
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.61 KB 191636
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 191634
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.01 KB 191634
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.84 KB 191598
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.01 KB 191597
รายละเอียดตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 191595
มาตรฐานวิชาเอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 191597
ปฏิทินการย้าย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.82 KB 191598
การปรับปรุงมาตรฐานและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 191595
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 191600
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.93 KB 191599
เกณฑ์การย้ายครูเขตพื้นที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.39 KB 191599
เกณฑ์การย้ายครู63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.25 KB 191592
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.11 KB 191591
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 191606
การบริหารเงินงบประมาณ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 191595
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.35 KB 191594
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.86 KB 191592
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.71 KB 191594
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.62 KB 191594
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.86 KB 191597
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.14 KB 191594
ข้อมูลพื้นฐาน
คำสั่งสายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 532.55 KB 191593
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 191596
อำนาจหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.16 KB 191600
โครงสร้างโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.17 KB 191595
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ 191596
พรบข้อมูลข่าวสารของราชการ2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 191593
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.78 KB 191592
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.56 KB 191593
ระเบียบการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 191592
ระเบียบการแบ่งส่วนราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.64 KB 191590
ระเบียบการเปิดปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 191590
ระเบียบกระทรวง การจัดตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 191589
ระเบียบกระทรวง การขยายชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.78 KB 191590
พรบ.บริหารราชการ ศธ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 191590
O6 พรบ.การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.21 KB 191592
O6 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เติ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.12 KB 191590
O6 การส่งเสริม สนับสนุน ไปศึกษา ดูงาน อบรม 191589
ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 191590
06พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 191593