O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 380.43 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 811.2 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ และแผนงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.88 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการบริการงานบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.62 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.62 KB