O1 โครงสร้าง
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.85 KB
โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.03 KB
โครงสร้างบริหารงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.48 KB
โครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.27 KB
โครงสร้างการบริหารงานบริหารงานทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.86 KB
โครงงานบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.19 KB